Συνεδριακό Υλικό
........................................................................................................
Αφίσα συνεδρίου
Πρόγραμμα
Βιβλίο περιλήψεων - Πρακτικά
Ταυτότητες Εισόδου
Φάκελοι CD - DVD
Φάκελοι παρουσίασης
Βεβαιώσεις - πιστοποιητικά
Copyright 2009 CDI. All rights reserved
Γραφικές Τέχνες
Χάρτινες Τσάντες & Συσκευασία